پشتیبانی فنی

● طراحی تامین جریان را بر اساس سایت؛

● تامین تجهیزات ترسیم و طراحی پایه و اساس و پارامتر تجهیز نتیجه؛

● پشتیبانی فنی تامین برای اصلاح برنامه تجهیزات؛

● قیمت هزینه برای تکنولوژی به روز رسانی؛

● پشتیبانی از فن آوری بلند مدت برای حل مشکلات است.