تخنیکی ملاتړ

● رسولو د پروسې جريان د طرحې پر بنسټ د ځای؛

● د تجهیزاتو د بنسټ انځورګری او تبعی EQUIP د پاراميټر؛

د تجهیزاتو غوښتنلیک تعدیل ● رسولو تخنیکي مالتړ؛

لپاره د نصابونو په ټکنالوژۍ ● لګښت بيه؛

● د اوږدې مودې لپاره د ستونزو د حل تکنالوژي ملاتړ.