තාක්ෂණික සහාය

වෙබ් අඩවිය මත පදනම් ● සම්පාදන ක්රියාවලිය ගලා නිර්මාණය;

● සම්පාදන උපකරණ පදනම ඇඳීම සහ අධ්යත්මික පරාජයන් සන්නද්ධ පරාමිතිය;

උපකරණ ඉල්ලුම් වෙනස් කිරීම සඳහා ● සම්පාදන තාක්ෂණික සහාය,

යාවත්කාලීන කිරීම තාක්ෂණය සඳහා ● වියදම මිල ෙකොපමණද;

දුෂ්කරතා විසඳීම සඳහා ● දිගු කාලීන තාක්ෂණ සහාය.