Hỗ trợ kỹ thuật

● quá trình thiết kế cung cấp dòng chảy dựa trên trang web;

● Cung cấp bản vẽ nền tảng thiết bị và thông số trang bị hệ luỵ;

● Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc thay đổi ứng dụng thiết bị;

● Giá vốn cho công nghệ cập nhật;

● hỗ trợ công nghệ dài hạn để giải quyết khó khăn.